Available courses

หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการสร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพ สองมิติ การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ภาพด้าน ภาพฉาย ภาพขยาย การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หลักการออกแบบและวิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์สําเร็จรูปในการควบคุมการทํางานเครื่อง ขึ้นรูปอัตโนมัติ  เน้นการผลิตผลงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ได้แก่ การสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ขึ้น รูป 3 มิติ เทคโนโลยี CNC เทคโนโลยีฉีดขึ้นรู ด้วยการฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควบคุมเพื่อช่วยในผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป